ทำเนียบบุคลากร

คณะผู้บริหารโรงเรียนทองประสาทเวทย์

"โรงเรียนทองประสาทเวทย์ให้บริการการเรียนการสอน ในระดับ เตรียมอนุบาล, ชั้นอนุบาล และ ชั้นประถมศึกษา ด้วยคณะครูที่มีความชำนาญ เน้นการเรียนรู้แบบองค์รวม ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่บุตรหลานของท่าน เรามีความภูมิใจในการมีส่วนช่วยให้นักเรียนเติบโตอย่างมีคุณภาพ ต่อยอดสู่การเป็นบุคลากรที่ดีของสังคม และเรารับประกันได้ว่า เด็กทุกคนจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เพื่ออนาคตที่ดีของบุตรหลานของท่าน"

นางสาวเพิ่มศรี เศรษฐพานิช

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเรียนทองประสาทเวทย์

นายพีรวัฒน์ เศรษฐพานิช

ผู้จัดการโรงเรียน

นางสาวสุนทรี เอี่ยวสกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายพรชัย ไหลเจริญสุข

หัวหน้าโครงการห้องพิเศษ IEP

นางเรือนแก้ว อินทรมาตร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายทองมี หนองคาย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารและสถานที่

นางอนุสรณ์ ประสาท

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายพชร เศรษฐพานิช

ผู้ช่วยผู้จัดการ

นายฐิติวัชร์ ธัญนิยมกิจ

หัวหน้าโครงการห้องเพชรจามจุรี

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นางรุ่งรัตน์ ดวงมี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววราพร สารสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพัชรีย์ นิ่มพระยา

เจ้าหน้าที่ธุรการ / การเงิน

นางสาวปวีณา  คำอินทร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพิศมัย ทวีกสิกรรม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ครูประจำชั้นระดับอนุบาล

นางจามารี สุขหิต

ครูประจำชั้น อ.1/1

นางจินตนา หาดแก้ว

ครูประจำชั้น อ.3/1

นางสาวภัสรา นาสินพูล

ครูพี่เลี้ยง

นางสาวลลิตา กะระวะสุ

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางอำพา สายทอง

ครูประจำชั้น อ.2/1

นางทวาย กลั่นสกล

ครูประจำชั้น อ.3/2

นางเมตตรา โพธิ์ขวาง

ครูพี่เลี้ยง

นางสาวนราภรณ์ นาคพงษ์

ครูพี่เลี้ยง

นางสาววัชรา กาญจนพิบูลย์

ครูประจำชั้น อ.2/2

นางสาวสมศรี นิโครธะ

ครูประจำชั้น อ.3/3

นางณัฐฐินันท์ แข็งสาริกรณ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)

นางปริศนา กังวาฬ

ครูประจำชั้น ห้อง IEP ป.1/1

นางสาววันเพ็ญ กังพิศดาร

ครูประจำชั้น ป.1/4

นางสาวชุติกาญจน์ ไวเชิงค้า

ครูประจำชั้น ป.2/3

นางสาวลำพวน โพธิ์มี

ครูประจำชั้น ป.3/3

นางสาวสุนทรี เอี่ยวสกุล

ครูประจำชั้น ห้อง IEP ป.1/2

นางสาวพิมลดา พันพยัค

ครูประจำชั้น ห้อง IEP ป.2/1

นางสาวสุมาลี ขันสุกรณ์

ครูประจำชั้น ป.3/1

นางสาวดาหวัน น้อยเนียม

ครูประจำชั้น ป.3/4

นางนิษามณ ทองศรี

ครูประจำชั้น ป.1/3

ครูนวลปราง พรมเอี้ยง

ครูประจำชั้น ป.2/2

นางณิชกมล เงินบำรุง

ครูประจำชั้น ป.3/2

ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)

นายพิชิต อินทโฉม

ครูประจำชั้น ป.4/1

นางสาวปิยะนุช กลั่นกสิกรณ์

ครูประจำชั้น ป.5/1

นางปฐมา คัชรีรัตน์

ครูประจำชั้น ป.5/4

นางสาวกวินทรา อุบลไทรย์

ครูประจำชั้น ป.6/3

นายสุรสีห์ บรรทัดจันทร์

ครูประจำชั้น ป.4/2

นางสาวสาลี่ คันศร

ครูประจำชั้น ป.5/2

นายกิตติภพ ศรีชุม

ครูประจำชั้น ป.6/1

นางสาวนุชนารถ เปาจีน

ครูประจำชั้น ป.4/3

นางสาวรชนีวรรณ โยธารักษ์

ครูประจำชั้น ป.5/3

นางสาวสุธีพร วงษ์วิกย์กิจ

ครูประจำชั้น ป.6/2

นางอรุณี โพธิพิทักษ์

ครูประจำชั้น ป.6/4

ครูพิเศษ

นางสาววรรณภา ช้อยบัวงาม

ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ

นายประสพโชค ปั้นแตง

ครูวิชาคอมพิวเตอร์

นายเฌอร์วิชญ์ สุขปลอด

ครูวิชาดนตรีสากล

นางสาวชุติมา  พูลเพิ่ม

ครูวิชาภาษาไทย

นางสุทธิชา ใต้สว่าง

ครูวิชาหน้าที่พลเมือง

นายทองมี หนองคาย

ครูวิชาศิลปะ

นายปรัชญา เทียรเณร

ครูวิชาศิลปะ

นายเจษฎา สุขทิต

ครูวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวรัตนากร ประสพ

ครูวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวดาริน มีสัตย์

ครูวิชาสังคมศึกษา

นายศุภกิจ  แก้วบัวดี

ครูวิชาสังคมศึกษา

  • icon-line.org

ติดต่อเราได้ที่

ที่อยู่

โทรศัพท์: 0-5653-1101, 08-1887-3346
e-mail: tpsch2008@hotmail.com

98/9 หมู่ 5 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110

© Copyright 2023 by Thongprasartwet School.