ทำเนียบบุคลากร

คณะผู้บริหารโรงเรียนทองประสาทเวทย์

"โรงเรียนทองประสาทเวทย์ให้บริการการเรียนการสอน ในระดับ เตรียมอนุบาล, ชั้นอนุบาล และ ชั้นประถมศึกษา ด้วยคณะครูที่มีความชำนาญ เน้นการเรียนรู้แบบองค์รวม ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่บุตรหลานของท่าน เรามีความภูมิใจในการมีส่วนช่วยให้นักเรียนเติบโตอย่างมีคุณภาพ ต่อยอดสู่การเป็นบุคลากรที่ดีของสังคม และเรารับประกันได้ว่า เด็กทุกคนจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เพื่ออนาคตที่ดีของบุตรหลานของท่าน"

นางสาวเพิ่มศรี เศรษฐพานิช

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเรียนทองประสาทเวทย์

นายพีรวัฒน์ เศรษฐพานิช

ผู้จัดการโรงเรียน

IMG_9137.JPG
นางสาวสุนทรี เอี่ยวสกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายพรชัย ไหลเจริญสุข

หัวหน้าโครงการห้องพิเศษ IEP

นางเรือนแก้ว อินทรมาตร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายทองมี หนองคาย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารและสถานที่

นางอนุสรณ์ ประสาท

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายพชร เศรษฐพานิช

ผู้ช่วยผู้จัดการ

นายฐิติวัชร์ ธัญนิยมกิจ

หัวหน้าโครงการห้องเพชรจามจุรี

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นางรุ่งรัตน์ ดวงมี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววราพร สารสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

IMG_9308.JPG
นางสาวพัชรีย์ นิ่มพระยา

เจ้าหน้าที่ธุรการ / การเงิน

นางสาวปวีณา  คำอินทร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพิศมัย ทวีกสิกรรม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ครูประจำชั้นระดับอนุบาล

นางจามารี สุขหิต

ครูประจำชั้น อ.1/1

IMG_8953.JPG
นางจินตนา หาดแก้ว

ครูประจำชั้น อ.3/1

นางสาวภัสรา นาสินพูล

ครูพี่เลี้ยง

IMG_8946.JPG
นางสาวลลิตา กะระวะสุ

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

IMG_8941.JPG
นางอำพา สายทอง

ครูประจำชั้น อ.2/1

นางทวาย กลั่นสกล

ครูประจำชั้น อ.3/2

IMG_8929.JPG
นางเมตตรา โพธิ์ขวาง

ครูพี่เลี้ยง

นางสาวนราภรณ์ นาคพงษ์

ครูพี่เลี้ยง

นางสาววัชรา กาญจนพิบูลย์

ครูประจำชั้น อ.2/2

IMG_8969.JPG
นางสาวสมศรี นิโครธะ

ครูประจำชั้น อ.3/3

IMG_9051.JPG
นางณัฐฐินันท์ แข็งสาริกรณ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)

นางปริศนา กังวาฬ

ครูประจำชั้น ห้อง IEP ป.1/1

IMG_9107.JPG
นางสาววันเพ็ญ กังพิศดาร

ครูประจำชั้น ป.1/4

นางสาวชุติกาญจน์ ไวเชิงค้า

ครูประจำชั้น ป.2/3

IMG_9409.JPG
นางสาวลำพวน โพธิ์มี

ครูประจำชั้น ป.3/3

IMG_9137.JPG
นางสาวสุนทรี เอี่ยวสกุล

ครูประจำชั้น ห้อง IEP ป.1/2

นางสาวพิมลดา พันพยัค

ครูประจำชั้น ห้อง IEP ป.2/1

นางสาวสุมาลี ขันสุกรณ์

ครูประจำชั้น ป.3/1

IMG_9314.JPG
นางสาวดาหวัน น้อยเนียม

ครูประจำชั้น ป.3/4

IMG_9349.JPG
นางนิษามณ ทองศรี

ครูประจำชั้น ป.1/3

ครูนวลปราง พรมเอี้ยง

ครูประจำชั้น ป.2/2

IMG_9368.JPG
นางณิชกมล เงินบำรุง

ครูประจำชั้น ป.3/2

ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)

IMG_9263.JPG
นายพิชิต อินทโฉม

ครูประจำชั้น ป.4/1

IMG_9243.JPG
นางสาวปิยะนุช กลั่นกสิกรณ์

ครูประจำชั้น ป.5/1

นางปฐมา คัชรีรัตน์

ครูประจำชั้น ป.5/4

IMG_9324.JPG
นางสาวกวินทรา อุบลไทรย์

ครูประจำชั้น ป.6/3

นายสุรสีห์ บรรทัดจันทร์

ครูประจำชั้น ป.4/2

IMG_9238.JPG
นางสาวสาลี่ คันศร

ครูประจำชั้น ป.5/2

IMG_9158.JPG
นายกิตติภพ ศรีชุม

ครูประจำชั้น ป.6/1

นางสาวนุชนารถ เปาจีน

ครูประจำชั้น ป.4/3

IMG_9249.JPG
นางสาวรชนีวรรณ โยธารักษ์

ครูประจำชั้น ป.5/3

นางสาวสุธีพร วงษ์วิกย์กิจ

ครูประจำชั้น ป.6/2

IMG_9271.JPG
นางอรุณี โพธิพิทักษ์

ครูประจำชั้น ป.6/4

ครูพิเศษ

IMG_9315.JPG
นางสาววรรณภา ช้อยบัวงาม

ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ

IMG_9260.JPG
นายประสพโชค ปั้นแตง

ครูวิชาคอมพิวเตอร์

นายเฌอร์วิชญ์ สุขปลอด

ครูวิชาดนตรีสากล

นางสาวชุติมา  พูลเพิ่ม

ครูวิชาภาษาไทย

นางสุทธิชา ใต้สว่าง

ครูวิชาหน้าที่พลเมือง

นายทองมี หนองคาย

ครูวิชาศิลปะ

นายปรัชญา เทียรเณร

ครูวิชาศิลปะ

นายเจษฎา สุขทิต

ครูวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวรัตนากร ประสพ

ครูวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวดาริน มีสัตย์

ครูวิชาสังคมศึกษา

นายศุภกิจ  แก้วบัวดี

ครูวิชาสังคมศึกษา