top of page
การงาน.jpg
66665564_412256562713487_268292693864061

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 2562

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

IMG_9075.JPG

นางปฐมา คัชรีรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

bottom of page