top of page

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรอนุบาล

สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล

เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เพื่อสร้างรากฐานการเรียนรู้ที่ดีในระดับชั้นต่อไป

INTENSIVE ENGLISH PROGRAM

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตอนต้น

เน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
และการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต

โครงการเพชรจามจุรี

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตอนปลาย

เน้นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาตร์อย่างเข้มข้น
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งข้น

bottom of page