top of page

แนะนำโรงเรียนทองประสาทเวทย์

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2483 บนพื้นที่ 14 ไร่ 80 ตารางวา โดยนายบุญศรี เศรษฐพานิช 

ตั้งอยู่เลขที่ 98/9 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เป็นโรงเรียนเอกชน มีชื่อย่อ ท.ป. เป็นโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสามัญศึกษาขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีอาจารย์ประพีร์ เศรษฐพานิช เป็นผู้รับใบอนุญาต 

โรงเรียนทองประสาทเวทย์เปิดทำการสอนตั้งแต่ อนุบาล 1-3 จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 

ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 1,189 คน ครู 68 คน และมีครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ 2 คน 

ทางโรงเรียนได้จัดให้มีอาคารเรียนสำหรับอนุบาล 2 หลัง ประถมศึกษา 3 หลัง มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound lap) 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และห้องสมุด 

ปัจจุบันมีนางสาวเพิ่มศรี เศรษฐพานิช เป็นผู้อำนวยการ

ปรัชญา

ดูแลดั่งลูก ปลูกฝังคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ

คติพจน์

นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา

(ไม่มีแสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญา)

สัญลักษณ์

TPV Logo.png

เทวดาชูคบเพลิง หมายถึง ผู้นำแสงสว่างแห่งปัญญา

สีประจำโรงเรียน

เขียว – ขาว ( สีเขียว หมายถึง ความร่มเย็น , สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ )

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นจามจุรี จามจุรีเป็นไม้ยืนต้น เนื้อไม้อ่อน เติบโตง่าย ให้ร่มเงา

เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงจิตใจที่อ่อนโยน เข้มแข็งอดทนในการศึกษาเล่าเรียนและความเจริญก้าวหน้า

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ก้าวทันเทคโนโลยี ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง บริหารงานอย่างมืออาชีพ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ (Mission)

ระดับปฐมวัย

 1. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป

 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กำหนด

 3. ปลูกฝังให้เด็กรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย

 4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลาการให้มีความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

 5. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ให้มีประสิทธิภาพ

 6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องเล่นให้เพียงพอ ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชน

 

ระดับขั้นพื้นฐาน

 1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานกำหนด

 3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

 4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลาการให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 5. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ให้มีประสิทธิภาพ

 6. สนับสนุนให้มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวก และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 7. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย (Goal)

 • นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาพร้อมสู่สากล

 • บุคลากรได้รับการพัฒนาตามาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับหลักสูตรและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

 • โรงเรียนบริหารจัดการ โดยการกระจายอำนาจ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม และส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 • โรงเรียนจัดอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ที่สะอาด ปลอดภัย และร่มรื่น
  บุคลากรมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยี (ICT) เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียน

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพร้อมสู่สากล
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยการกระจายอำนาจ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ที่สะอาด ปลอดภัยและร่มรื่น
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยี (ICT) เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนานักเรียน

อัตลักษณ์

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม

เอกลักษณ์

ดูแลดั่งลูก ปลูกฝังคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ

bottom of page