top of page

ตราประจำโรงเรียน

66665564_412256562713487_268292693864061

เทวดาชูคบเพลิง หมายถึง ผู้นำแสงสว่างแห่งปัญญา

อักษรย่อ : ท.ป.

สีประจำโรงเรียน : สีเขียว - ขาว (สีเขียว หมายถึง ความร่มเย็น, สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์)

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นจามจุรี

ที่อยู่โรงเรียน : 98/5 หมู่ 5 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110

โทรศัพท์ : 0-56-53-1101

โทรสาร : 0-56-53-1101 

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ก้าวทันเทคโนโลยี ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง บริหารงานอย่างมืออาชีพ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ (Mission)

ระดับปฐมวัย

 1. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพและมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป

 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กำหนด

 3. ปลูกฝังให้เด็กรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย

 4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลาการให้มีความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

 5. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ให้มีประสิทธิภาพ

 6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องเล่นให้เพียงพอ ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชน

ระดับขั้นพื้นฐาน

 1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานกำหนด

 3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

 4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลาการให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 5. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ให้มีประสิทธิภาพ

 6. สนับสนุนให้มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวก และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 7. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

bottom of page