Search

มอบรางวัลนักเรียนที่มีผลคะแนน o-net แต่ละวิชาตั้งแต่ระดับ 80 ขึ้นไป

Updated: Apr 2, 2019

นางสาวเพิ่มศรี เศรษฐพานิช ผู้อำนวยการ มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีผลคะแนน o-net แต่ละวิชาตั้งแต่ระดับ 80 ขึ้นไป1 view0 comments
  • icon-line.org

ติดต่อเราได้ที่

ที่อยู่

โทรศัพท์: 0-5653-1101, 08-1887-3346
e-mail: tpsch2008@hotmail.com

98/9 หมู่ 5 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110

© Copyright 2023 by Thongprasartwet School.