Search

มอบรางวัลนักเรียนที่มีผลคะแนน o-net แต่ละวิชาตั้งแต่ระดับ 80 ขึ้นไป

Updated: Apr 2, 2019

นางสาวเพิ่มศรี เศรษฐพานิช ผู้อำนวยการ มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีผลคะแนน o-net แต่ละวิชาตั้งแต่ระดับ 80 ขึ้นไป3 views0 comments