top of page

มาตรฐานที่ 3

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

ครูผู้สอนตรวจสอบประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

ผังกระบวนการ
วิธีการดำเนินการพัฒนา
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินการพัฒนา
ภาพประกอบ
bottom of page