top of page

มาตรฐานที่ 3

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

1. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ในการใช้ชีวิตได้
2. ครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการเชิงบวก
4. ครูผู้สอนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
5. ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
bottom of page