top of page

มาตรฐานที่ 2

กระบวนการบริการและการจัดการ

โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนุบสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้

ผังกระบวนการ
วิธีการดำเนินการพัฒนา
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินการพัฒนา
ภาพประกอบ
bottom of page