top of page

มาตรฐานที่ 3

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ในการใช้ชีวิตได้

ผังกระบวนการ
วิธีการดำเนินการพัฒนา
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินการพัฒนา
ภาพประกอบ
bottom of page