top of page

มาตรฐานที่ 1

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด

ผังกระบวนการ
วิธีการดำเนินการพัฒนา
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินการพัฒนา
ภาพประกอบ
bottom of page