top of page

มาตรฐานที่ 1

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย

ผังกระบวนการ
วิธีการดำเนินการพัฒนา
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินการพัฒนา
ภาพประกอบ
bottom of page