top of page

มาตรฐานที่ 1

คุณภาพของผู้เรียน

89022802_2603225153336759_92090627219479


ความสามารถของนักเรียนในด้านต่าง ๆ

ซึ่งเกิดจากนักเรียนได้รับประสบการณ์

จากกระบวนการเรียนการสอนของครู

89194551_2603227700003171_69495987109216

ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึกสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งทางฐานะพลเมืองและพลโลก

bottom of page