top of page

มาตรฐานที่ 3

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ผังกระบวนการ
วิธีการดำเนินการพัฒนา
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินการพัฒนา
ภาพประกอบ
bottom of page