top of page

มาตรฐานที่ 1

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติต่องานอาชีพ

ผังกระบวนการ
วิธีการดำเนินการพัฒนา
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดำเนินการพัฒนา
ภาพประกอบ
bottom of page